Terms and conditions

REGULAMIN PLATFORMY SELLEETOOLS

Poniżej przedstawiamy przygotowany przez nas Regulamin, na którym opiera się nasza platforma Selleetools. Znajdując się tutaj, pokazujesz, że jako Użytkownik przykładasz wagę do prowadzonej działalności i odpowiedzialnego korzystania z oferowanych przez nas rozwiązań.

Pragniemy podkreślić, iż na platformie Selleetools kładziemy nacisk nie tylko na wartość dostarczanych narzędzi i profesjonalną obsługę, ale także pewność Twoich praw w trakcie korzystania z naszej platformy. Nasz Regulamin został przygotowane z uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych, aby zapewnić Ci spokojne i efektywne korzystanie z naszych usług.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie do naszych zasad lub narzędzi dostępnych na platformie Selleetools, nie krępuj się – skontaktuj się z nami.

Zespół Selleetools

§ 1  Definicje

 1. Import Produktów – czynność Użytkownika, która polega na wyrażeniu woli sprzedaży produktów innego Użytkownika poprzez import wybranych przez siebie Ofert produktów, dostępnych na Selleetools, do swojego Konta wraz z podaniem
  i zatwierdzeniem wymaganych informacji, danych oraz elementów graficznych.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1360).
 3. Konto – wirtualne konto Użytkownika na Selleetools.
 4. Marketplace – internetowe platformy sprzedażowe: Amazon, Allegro, Ebay, Etsy. Selleetools może dodawać kolejne platformy w ramach świadczonych Usług.
 5. Newsletter – Usługa świadczona nieodpłatnie przez Spółkę, umożliwiająca Użytkownikowi otrzymywanie wiadomości e-mail zawierających informacje, w tym informacje handlowe i marketingowe, wysyłane w celach marketingu bezpośredniego na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 6. Oferta – zbiór opublikowanych przez Użytkownika danych, które świadczą
  o wyrażeniu woli sprzedaży produktów Użytkownika, poprzez podanie lub zatwierdzenie wymaganych informacji, danych oraz elementów graficznych dotyczących produktów przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Selleetools, która zostaje udostępniona w zakładce „B2B Market”.
 7. PayPal – serwis płatności PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu (www.paypal.com).
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.
 9. Reseller – Użytkownik, który ma dostęp do zakładki „Reseller” na swoim Koncie oraz ma zamiar i realizuje sprzedaż produktów Vendora m. in. przy pomocy Importu Produktów na swoje Konto Użytkownika.
 10. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 11. Selleetools – prowadzona przez Spółkę, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma handlowa online dostępna w domenie: https://selleetools.com/pl/.
 12. Spółka – Smartbuyers Ltd Dublin, D02 XE80, 77 Lower Camden Street, IE9695146N.
 13. Towar – jest to produkt lub usługa, o których informacje i dane mogą być umieszczone w Ofercie.
 14. Transakcja sprzedaż produktu z Oferty Vendora i kupno go przez Resellera, dokonana na Selleetools.
 15. Treści – wszelkie pochodzące od Spółki lub Użytkowników informacje, dane, treści, elementy, dokumenty, korespondencja, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logotypy, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 16. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Spółkę, Współpracowników lub Użytkowników za pośrednictwem Selleetools, w szczególności publikacja Oferty lub Import Produktów.
 17. Umowa Prowadzenia Konta – umowa o świadczenie usługi elektronicznej przez Spółkę, polegająca na prowadzeniu Konta dla Użytkowników.
 18. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 19. Ustawa o Prawach Autorskich – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
 20. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 21. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 22. Użytkownik – osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownik może być Vendorem lub Resellerem.
 23. Vendor – Użytkownik, który ma dostęp do zakładki „Vendor” na swoim Koncie i wyraził wolę sprzedaży swoich produktów w postaci publikacji Oferty na Selleetools.
 24. Współpracownik – pracownik zatrudniony lub osoba współpracująca ze Spółką
  w pełni przygotowana merytorycznie w zakresie znajomości zagadnień dotyczących Selleetools.
 25. Słowa w liczbie mnogiej odnoszą się również do liczby pojedynczej i vice versa.

§ 2  Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i korzystania z platformy Selleetools, a także określa zakres praw i obowiązków Użytkownika i Spółki związanych z użytkowaniem Selleetools.
 2. Korzystanie z Selleetools oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 3. Selleetools nie jest przeznaczone dla konsumentów (w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta) ani osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Usługi nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą i realizacja Umowy Prowadzenia Konta nie posiada dla nich charakteru zawodowego.
 4. Użytkownik może korzystać z funkcjonalności Selleetools przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na Selleetools oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk lub zapisać na trwałym nośniku.

§ 3   Konto

 1. W celu umożliwienia świadczenia Usług każdy z Użytkowników zobowiązany jest utworzyć Konto Użytkownika na Selleetools.
 2. Zawarcie Umowy Prowadzenia Konta dla Użytkownika następuje poprzez rejestrację na Selleetools przez dedykowany formularz.
 3. Do skutecznego zawarcia Umowy Prowadzenia Konta wymagane jest wypełnienie określonych pól tekstowych, a także pozytywne przejście procesu weryfikacji:
  1. adresu e-mail (poprzez kliknięcie w link aktywacyjny w wiadomości e-mail),
  2. numeru VAT (poprzez system VIES) lub numeru NIP (w przypadku braku numeru VAT).
 4. Po zawarciu Umowy Prowadzenia Konta, Użytkownik ma prawo zalogować się do Konta na Selleetools danymi, które podał podczas rejestracji, tj. adresem e-mail albo nazwą użytkownika oraz hasłem, nadanym dla jego Konta.
 5. Rejestracja na Selleetools jest dobrowolna i nieodpłatna.
 6. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto na Selleetools.
 7. W ramach Konta Użytkownik otrzymuje dostęp do panelu Vendora oraz Resellera, a także narzędzia (funkcjonalności), których może używać do procesu sprzedaży produktów.
 8. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na utworzenie na Selleetools wirtualnego profilu sklepu Użytkownika, na którym widoczne są Oferty Użytkownika, dane Użytkownika oraz opinie o Użytkowniku.
 9. Spółka ma prawo zawieszać, blokować lub usuwać konta Użytkowników (prawo do rozwiązania jednostronnego Umowy Prowadzenia Konta bez wypowiedzenia) według własnego uznania, w przypadku, gdy Użytkownik dopuści się złamania postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Spółki, lub innych Użytkowników, uzasadnionego interesu Spółki oraz podmiotów trzecich współpracujących ze Spółką.
 10. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Spółki, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej rejestracji Konta w ramach Selleetools, bez uprzedniej zgody Spółki.
 11. Użytkownik zobowiązuje się na mocy Regulaminu do nieudostępniania loginu oraz hasła do swojego Konta osobom trzecim, z wyjątkiem osób należycie umocowanych przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 12. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Administratorowi na piśmie bądź za pośrednictwem stosownego formularza elektronicznego dostępnego w Selleetools. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednakże nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zawarcia ostatniej Transakcji. W okresie od złożenia oświadczenia o rozwiązaniu przez Użytkownika do definitywnego rozwiązania umowy, Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych czynnościach związanych z zawartymi Transakcjami, a także posiada wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji i usług umożliwiających realizację zawartych Transakcji, natomiast nie ma możliwości wystawiania Ofert ani zawierania kolejnych Transakcji.
 13. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Spółka może zawiesić świadczenie usług na rzecz Użytkownika lub czasowo bądź stale ograniczyć dostęp do poszczególnych usług w ramach Selleetools. Powyższe ma zastosowanie w przypadku:
  1. nieuregulowania wymagalnej należności z tytułu świadczonych usług bądź podejmowania działań mających na celu unikanie płatności wobec Spółki,
  2. podania niepełnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych bądź danych dotyczących Towarów, jeżeli zmierza to do wprowadzenia w błąd, wyrządzenia szkody bądź naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu,
  3. udostępnienia Konta innym osobom niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
  4. publikacji przez Użytkownika Ofert, których przedmiotem są Towary, którymi obrót narusza powszechnie obowiązujące prawo, prawa osób trzecich bądź dobre obyczaje,
  5. wykorzystywania Kont niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
  6. wysyłania wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników,
  7. oferowania Towarów w celu innym niż zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży za pośrednictwem Selleetools, w szczególności zachęcania Użytkowników do finalizowania umowy sprzedaży poza Selleetools,
  8. naruszania zasad dotyczących ochrony danych osobowych.
 14. O zawieszeniu Konta lub ograniczeniu dostępu do określonych usług Spółka powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wskazując przyczyny zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Konta.
 15. Umowa z Użytkownikiem może zostać rozwiązana przez Spółkę za wypowiedzeniem, z zachowaniem 15-dniowego terminu wypowiedzenia.
 16. Spółka może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy:
  1. działa na podstawie obowiązku prawnego lub regulacyjnego, na mocy którego jest zobowiązany do zakończenia świadczenia swoich usług na rzecz Użytkownika w terminie krótszym niż wskazany okres wypowiedzenia
  2. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, wynikającego z przepisów prawa
  3. może wykazać, że Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminy.
 17. Użytkownik jest świadomy faktu, że złożenie żądania zamknięcia Konta spowoduje zamknięcie konta i utratę dostępu do funkcjonalności Konta i Usług.
 18. Umowa Prowadzenia Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 4 Warunki współpracy

 1. Użytkownik, korzystając z Selleetools oraz świadcząc Usługi na rzecz innych Użytkowników w ramach Selleetools, zobowiązuje się do zachowania należytej kultury osobistej, profesjonalnego podejścia do innych Użytkowników oraz kupujących na Marketplace. Przez należytą kulturę osobistą należy rozumieć jasny i zrozumiały styl wypowiedzi bez wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, a także mających na celu znieważenie, zniesławienie lub poniżenie innego podmiotu.
 2. Użytkownik, korzystając z Usług Selleetools, zobowiązuje się również do przestrzegania warunków i regulaminów poszczególnych Marketplace.
 3. Spółka, w ramach Usług podejmuje działania w celu maksymalizacji sprzedaży Użytkownika, jednak nie ponosi odpowiedzialności za wyniki sprzedaży, a także nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Usług, które zależą od czynników niezależnych od Spółki.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Treści dotyczące oferowanych produktów, w szczególności ich aktualność, kompletność, dokładność, prawidłowość
  i prawdziwość, a także za wady fizyczne i prawne tych produktów oraz ich wysyłkę.
 5. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zapewnia, że jest uprawniony do sprzedaży produktów oferowanych przez siebie na Selleetools.
 6. Wszelkie funkcjonalności Selleetools mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany według decyzji Spółki w przypadku uzasadnionego interesu Spółki.

§ 5 Oferta i Vendor

 1. Użytkownik, w celu publikacji Oferty, ma możliwość:
  1. integracji kont na Marketplace’ach z Kontem na Selleetools oraz importu ofert produktów z kont na Marketplace,
  2. importu danych, informacji i elementów graficznych dotyczących produktów 
    z pliku.
 2. Publikacja Oferty odbywa się za pośrednictwem:
  1. funkcjonalności „Dodaj nowy produkt”, umieszczonej w podzakładce „Produkty”.
  2. integracji Konta z kontem na Marketplace oraz zaimportowania produktów z Marketplace.
 3. Użytkownik w zakładce „Dodaj nowy produkt” zobowiązany jest do podania aktualnych, kompletnych, dokładnych, prawidłowych i prawdziwych danych, w tym danych osobowych, informacji i szczegółów o produkcie przy procesie publikacji Oferty.
 4. W celu publikacji Oferty za pomocą integracji Konta z kontem na Marketplace wymagane jest:
  1. dokonanie pomyślnego importu do Selleetools Towarów z Marketplace,
  2. uzupełnienie niezbędne informacje (oznaczone symbolem „*”) o Towarach w folderze „produkty szkice”,
  3. w przypadku innych Marketplace niż niemiecki Amazon (amazon.de)  uzupełnienie przez Vendora profili wysyłkowych oraz wykonać mapowanie kategorii produktów (w przypadku platformy Allegro oraz Ebay). 
 5. Po pomyślnej publikacji Oferty dla Użytkownika na Selleetools wyświetlana jest informacja o udanej publikacji Oferty.
 6. Poprzez zamieszczenie informacji lub danych w treści Oferty Użytkownik, oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia ich do Oferty, jak również zobowiązuje się, że wykorzystanie ich w ramach Selleetools oraz przez Spółkę zgodnie z Regulaminem nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia oraz zobowiązania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Użytkownik zwolni Spółkę z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lub niewykonania lub niewłaściwego wykonania tego zobowiązania.
 7. Użytkownik nie ma prawa do publikacji Oferty zawierającej produkt niebezpieczny lub zakazany przez przepisy prawa kraju, na którym rynku realizowane jest publikacja Oferty.
 8. Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego stan, parametry, jakość, pochodzenie, marka czy producent. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa. Opis Oferty nie może zawierać jakichkolwiek treści, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.
 9. W ramach Selleetools nie ma możliwości publikacji Oferty w inny sposób niż wskazany w niniejszym Regulaminie.
 10. Użytkownik po publikacji Oferty staje się Vendorem.
 11. Od momentu opublikowania Oferty, Użytkownik jest związany jej treścią. Vendor nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści wobec Resellerów, z którymi zawarł Transakcję w ramach Oferty.
 12. Użytkownik, w tym Vendor, może korzystać z zakładki „Vendor” na Selleetools, która jest podzielona na poszczególne podzakładki. Selleetools zachowuje prawo do modyfikacji wskazanej zakładki i podzakładek w każdym czasie, na podstawie uzasadnionego interesu Selleetools.
 13. Vendor zobowiązuje się wysyłać produkty w terminie wskazanym w formularzu publikacji Oferty, kompletne, nieuszkodzone, zapakowane ze starannością zwyczajowo przyjętą w stosunku do pakowania określonej kategorii produktów oraz w sposób zabezpieczający produkt przed uszkodzeniem w trakcie procesu dostarczenia produktu do klienta końcowego, a także o jakości wskazanej w informacjach o produkcie, opisie lub zwyczajowo przyjętej.
 14. Zakończenie Oferty następuje z upływem czasu, określonego w jej warunkach przez Vendora lub gdy sprzedane zostaną wszystkie sztuki Towaru w Ofertach z opcją Kup Teraz. Wcześniejsze zakończenie Oferty może nastąpić: 
  1. na podstawie decyzji Vendora.
  2. na podstawie decyzji Spółki.
 15. W przypadku, gdy Oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Spółka może:
  1. usunąć Ofertę – jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność,
  2. odmówić publikacji Oferty,
  3. usunąć z Oferty sprzeczne z postanowieniami Regulaminu zdjęcia.

§ 6 Reseller i sprzedaż Towarów

 1. Użytkownik realizując Import Produktów na swoje Konto staje się Resellerem.
 2. Reseller ma możliwość integracji swoich kont na Marketplace z Kontem na Selleetools.
 3. Reseller może wybierać produkty do sprzedaży na możliwych na Selleetools rynkach krajowych (w tym polskim, angielskim i niemieckim).
 4. Reseller, realizując sprzedaż na Marketplace, zobowiązany jest do podania aktualnych, kompletnych, dokładnych, prawidłowych szczegółów o produkcie.
 5. Reseller zobowiązuje się do dokonywania Importu Produktów i sprzedaży produktów Vendorów z najwyższą starannością związaną z zawodowym charakterem świadczonej działalności.
 6. Reseller w opisie lub zdjęciach produktu zobowiązuje się do przedstawiania produktu:
  1. w sposób korzystny, zachęcający do kupna, nie działający na szkodę Vendora,  
  2. w sposób nienaruszający przepisów prawa ani praw osób trzecich, a także bez użycia 
  3. w tytule, opisie i grafikach Ofert produktów wulgaryzmów oraz innych obraźliwych słów.
 7. Użytkownik, oprócz Importu Produktów, w zakładce „Zarządzaj produktami” ma możliwość zakupu wybranych przedmiotów poprzez przycisk „Kup teraz”. 
 8. Akceptując warunki przedstawione przez Vendora w treści Oferty, Reseller w celu dokonania Transakcji dokonuje wyboru opcji „Kup teraz”.
 9. Reseller zawiera umowę z Vendorem w przypadku:
  1. pomyślnej publikacji oferty Towaru Vendora na Marketplace,
  2. potwierdzenia zakupu za pomocą przycisku „kupuję i płacę”.
 10. Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Vendorem i Resellerem wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny.
 11. Spółka nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Vendor oraz Reseller są uprawnieni do zawarcia 
   i wykonania umowy. Zawarcie umowy przez Użytkowników, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu znajdują się w różnych krajach, może spowodować, iż do Transakcji zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obcego.
 12. Reseller dokonuje rozliczeń z Vendorem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Vendor zobowiązuje się do doręczenia wystawionej faktury w ciągu 7 dni od Transakcji. Przez doręczenie rozumie się przesłanie wiadomości z fakturą VAT na Konto Użytkownika

§ 7 Płatności i prowizja

 1. W ramach Selleetools metodą płatności i wypłaty wynagrodzenia dla Użytkowników są płatności za pośrednictwem serwisu płatniczego PayPal. W celu dokonania czynności Importu Produktów wymagane jest posiadanie aktywnego konta w serwisie PayPal. Selleetools zastrzega sobie prawo do aktywowania umowy dotyczącej płatności za pomocą serwisu PayPal z Użytkownikiem, który zaakceptował Regulamin.
 2. W celu dokonania płatności Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową wybranego dostawcy płatności. Przed dokonaniem płatności Użytkownik powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności.
 3. W ramach Selleetools, Spółka nie umożliwia dokonywania płatności w inny sposób niż wskazany w niniejszym paragrafie.
 4. Prowizja należna Spółce naliczana jest na koncie Vendora od każdej zrealizowanej Transakcji i wynosi 4% od ceny podanej w Ofercie.
 5. Użytkownik ma możliwość weryfikacji wartości każdego zamówienia, a także wysokości prowizji, na Koncie w odpowiedniej podzakładce widnieje suma wartości sprzedaży, zarobków Użytkownika oraz prowizji należnej dla Selleetools.
 6. Użytkownik wraz z akceptacją Regulaminu akceptuje możliwość wystawiania i przesyłania przez Spółkę lub Resellera, faktur VAT (oraz faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji Konta.
 7. Spółka dokonuje rozliczenia należnej prowizji z Vendorem, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura jest wystawiana automatycznie pierwszego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Za chwilę otrzymania faktury VAT przez Użytkownika uznaje się chwilę doręczenia wiadomości e-mail z fakturą VAT na adres Użytkownika.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do opłacenia faktury VAT wystawionej przez Spółkę
  w ciągu 7 dni od daty doręczenia faktury w sposób wskazany w powyższych postanowieniach niniejszego paragrafu.
 9. W sytuacji nieopłacenia w ciągu 7 dni faktury VAT wystawionej przez Spółkę z tytułu należnej prowizji Vendor otrzymuje informację o konieczności zapłaty, które zostanie wyświetlone na Koncie Vendora lub wysłane w wiadomości na adres e-mail Vendora. Brak opłacenia przez Vendora faktury VAT wystawionej przez Spółkę z tytułu należnej prowizji w ciągu 30 dni skutkuje zawieszeniem Konta.

§ 8 Zwroty Towarów

 1. W przypadku zrealizowania przez Vendora zamówienia przekazanego przez Selleetools w obrębie platformy Selleetools oraz następczego odstąpienia od umowy sprzedaży przez klienta końcowego na Marketplace (zwrot produktu) (w rozumieniu art. 40 Ustawy o Prawach Konsumenta), Reseller zobowiązany jest niezwłocznie przekazać w formie pisemnej informację dla Vendora o zwrocie produktu oraz dochować należytej staranności, aby zwrot produktu został skierowany na adres wskazany przez Vendora. Vendor w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia, w obrębie platformy Selleetools, zachowuje prawo do odrzucenia albo przyjęcia zwrotu wraz z określeniem kwoty zwrotu, która zostanie przekazana dla Resellera. Złożenie dyspozycji zwrotu kwoty określonej przez Vendora na rzecz Resellera oznacza anulowanie zamówienia.
 2. W przypadku dokonania zwrotu Towaru przez Reseller dla Vendora, Towar powinien być w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu oraz kompletny. Wszelkie koszty związane z przesyłką zwrotną ponosi Reseller, chyba że Vendor postanowi inaczej i taką informację wyraźnie zawrze w swojej Ofercie.
 3. Jeżeli Vendor określił w swojej Ofercie warunki dotyczące zwrotu, Reseller jest związany tymi warunkami i musi je przestrzegać. Reseller, dokonując Transakcji, akceptuje warunki zwrotu określone przez Vendora w jego Ofercie. 

§ 9 Bezpieczeństwo Selleetools i Użytkownika

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa każdy Użytkownik korzystający z Selleetools powinien stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.
 2. Bez zgody Spółki zabronione są działania Użytkowników przy użyciu oprogramowania podmiotów trzecich, takie jak:
  1. analiza, dekompilacja i zmiana kodu źródłowego, zabezpieczeń Selleetools i jej serwera.
  2. powodowanie nadmiernego obciążenia serwera Selleetools,
  3. wykorzystywanie w stosunku do Selleetools oprogramowania, która umożliwia śledzenie lub wykradanie danych osobowych,
  4. podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Selleetools lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Selleetools.

§ 10 Kontakt

 1. Użytkownik ma możliwość kontaktu ze Spółką w sprawie usług świadczonych  w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktowy.
 2. Użytkownik ma prawo kontaktu z innym Użytkownikiem poprzez wewnętrzny system komunikacji Selleetools w formie wiadomości tekstowej. Niedopuszczalne jest
  w ramach kontaktu z innym Użytkownikiem przesyłanie wiadomości zawierających treści promocyjne, reklamowe i ogłoszeniowe oraz treści odnoszących się do działalności Użytkownika prowadzonej poza Selleetools, a także jakichkolwiek danych kontaktowych.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do odpowiedzi w ciągu 24 godzin na otrzymaną za pośrednictwem Selleetools wiadomość dotyczącą uwag w stosunku do jego Usług, zwrotu lub reklamacji produktu lub powstałego sporu z innym Użytkownikiem.

§ 11 Zgłaszanie uwag do Usług, reklamacje i spory

 1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia uwag w stosunku do Usług zrealizowanych przez Spółkę w terminie do 14 dni od daty zrealizowania Usługi, poprzez formularz kontaktowy,
 2. Powyższy ustęp nie dotyczy reklamacji związanych z płatnościami oraz wynagrodzeniem wypłacanym za pośrednictwem dostawcy płatności (PayPal).  
  W takim przypadku reklamacje należy składać w sposób właściwy dla dostawcy płatności.
 3. Spółka nie będzie ingerować w spory pomiędzy Resellerem a Vendorem, m. in.  spory dotyczące sposobu oraz jakości sprzedaży, sposobu przedstawienia produktu, użytego tytułu, opisu, grafik dotyczących oferty produktu, przetwarzania i realizacji zamówienia, dostawy zamówienia, a także reklamacji i zwrotów produktów sprzedanych na Marketplace. Spółka zastrzega, że nie prowadzi kontroli działań Użytkowników w zakresie zwrotów i reklamacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje i zwroty produktów Vendorów.
 4. W przypadku sporów związanych z Usługami (Użytkownika lub Selleetools), Selleetools oraz Użytkownicy zobowiązują się do podjęcia prób polubownego rozwiązania konfliktu w drodze korespondecji za pośrednictwem Selleetools lub wiadomości e-mail. W przypadku braku porozumienia, spór będzie rozstrzygany przez sąd powszechny. W sytuacji sporu pomiędzy Użytkownikiem a Spółką będzie to sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

§ 12 Zgłaszanie uwag do Usług, reklamacje i spory

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Selleetools ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, jeżeli pomimo dołożenia należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła dowiedzieć się o bezprawności działań Użytkownika lub osoby trzeciej i z tego powodu nie podjęła niezwłocznych działań w celu usunięcia naruszeń, ich skutków lub uniemożliwienia dostępu do informacji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Vendorów do sprzedaży, oraz prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych/przekazywanych przez Użytkowników w ramach Selleetools.
 2. Spółka nie ingeruje w konflikty pomiędzy Użytkownikami na platformie Selleetools. Wszelkie spory wynikłe z Transakcji, zachowań, działań lub treści zamieszczanych przez Użytkowników są sprawą między zainteresowanymi stronami. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, nienależyte wykonanie umów zawartych w ramach Transakcji ani za jakiekolwiek następstwa działań podjętych przez Użytkowników. Użytkownicy są zobowiązani do rozstrzygnięcia wszelkich sporów między sobą bez udziału Spółki.
 3. W przypadku, gdy Oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Spółka może:
  1. zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę – jednakże dotychczas zawarte w ramach niej Transakcje pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność,
  2. odmówić publikacji Oferty,
  3. usunąć z Oferty sprzeczne z postanowieniami Regulaminu zdjęcia.
 4. Spółka może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jego przebiegu.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Selleetools, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Spółki lub innych Użytkowników.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Treści zamieszczanych przez Użytkowników na Selleetools i swoim Koncie oraz za szkody wynikłe
  z korzystania z Treści.
 7. Spółka nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne, pandemie, zamieszki itp.). Spółka będzie, w miarę możliwości, informował o przerwach technicznych i czasie ich trwania np. poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na Selleetools.
 8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw dotyczących ochrony danych osobowych przez Użytkowników.
 9. Spółka ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie szkody rzeczywistej do wysokości prowizji należnej Spółce za zrealizowaną Transakcję i nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. Niniejsze postanowienie nie dotyczy szkód powstałych z winy umyślnej pracowników Spółki.
 10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkownika regulaminów lub innych przepisów odnoszących się do Marketplace lub PayPal.
 11. W przypadku skierowania przez podmiot władzy publicznej lub osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych lub publicznoprawnych przeciwko Spółce związanych z Treściami lub działalnością Użytkownika w ramach korzystania z Selleetools, Użytkownik zobowiązuje się:
  1. zwolnić Spółkę z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań, kosztów, grzywien lub zadośćuczynień z tytułu naruszenia prawa lub dóbr osób trzecich,
  2. pokryć poniesione przez Spółkę koszty zasądzonych przez sąd innych obowiązków zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, w szczególności kosztów złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,
  3. pokryć koszty poniesione przez Spółkę w związku z podniesieniem przez osobę trzecią lub podmiot władzy publicznej powyższych roszczeń (w tym roszczeń o zaniechanie), a w szczególności kosztów obsługi prawnej, chyba że ich poniesienie nie było uzasadnione.
 12. Spółka ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających
  z Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi wobec Użytkownika będącego przedsiębiorcą zostaje wyłączona.

§ 13 Prawa autorskie

 1. Spółka i Użytkownik oświadczają, iż efekt wykonania Usługi może mieć charakter indywidualnej myśli twórczej i stanowić utwór w rozumieniu przepisów Ustawy o Prawach Autorskich.
 2. W celu uniknięcia błędnej interpretacji oraz wątpliwości, na podstawie Ustawy o Prawach Autorskich, właścicielem praw autorskich powstałych przy świadczeniu Usług pozostaje Spółka.
 3. Nazwa Selleetools, koncepcja, wyglądu graficznego, znaki towarowe oraz bazy danych są własnością Spółki.
 4. Nie można bez zgody Spółki wykorzystywać, kopiować, modyfikować Selleetools ani jakichkolwiek utworów będących częścią Selleetools lub Treści.
 5. Część danych lub informacji zamieszczonych przez Spółkę stanowiących Treści mogą być chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób ze Spółką i są wykorzystywane przez Spółkę na podstawie licencji darmowych lub uzyskanych przez Spółkę od Użytkownika lub osób trzecich.
 6. Zamieszczając Treści na Selleetools, wysyłając Treści do Spółki lub w przypadku importu Treści Użytkownika z Marketplace na Selleetools (w szczególności zdjęcia produktów), Użytkownik udziela Selleetools niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji w zakresie Treści oraz związanych z nimi praw zależnych na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak:
  1. utrwalanie wszelkimi technikami, w tym przez wykonanie kopii plików tworzących utwór, jak również wydruk,
  2. zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową,
  3. wprowadzanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera,
  4. wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej,
  5. rozpowszechnianie za pomocą wszelkich sieci telekomunikacyjnych w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii,
  6. wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, dzierżawa,
  7. publiczne wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, udostępnianie, umieszczanie utworu w bazach danych, wykorzystania utworu w celu promocji działalności Użytkownika, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania Treści na stronach internetowych,
  8. innych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy o Prawach Autorskich.
 7. Użytkownik poprzez zamieszczenie Treści zapewnia, że jest on wyłącznym autorem Treści lub przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych, lub posiada licencję niewyłączną do Treści oraz że jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń oraz naruszania praw osób trzecich.
 8. Użytkownik upoważnia Spółkę do wykorzystywania Treści we wszelkiej działalności reklamowej i promocyjnej Spółki, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych, bez konieczności zapłaty na rzecz Użytkownika wynagrodzenia. Spółka nie jest zobowiązany do rozpoczęcia korzystania z utworu
  w określonym terminie.
 9. Spółka jest uprawniona do opracowywania oraz wykorzystywania Treści jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań,
  w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, przemontowywania oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Selleetools nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru Treści.
 10. Spółka ma prawo do udzielania dalszych licencji w zakresie majątkowych praw autorskich przysługujących Użytkownikom do ich utworów (Treści) w zakresie odpowiadającym udzielonej przez Użytkownika dla Spółki licencji, jednakże mają oni prawo do wykonywania licencji jedynie w obrębie platformy Selleetools oraz Marketplace’ów.
 11. Dla uniknięcia wątpliwości Użytkownik potwierdza, że wynagrodzenie należne na podstawie udzielenia licencji pokrywa także wszelkie obecne lub przyszłe roszczenia Użytkownika dotyczące wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji i związanych z nią praw zależnych na rzecz Spółki.

§ 14 Newsletter

 1. Użytkownik po wyrażeniu dodatkowej zgody na Selleetools lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) a następnie potwierdzeniu zapisu do Usługi Newsletter w wiadomości e-mail poprzez kliknięcie w link aktywacyjny może przystąpić do Usługi Newsletteru.
 2. W ramach Newsletteru Spółka będzie wysyłała Treści zawierające informacje, w tym informacje handlowe i marketingowe dla celów marketingu bezpośredniego, za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail. Usługa Newsletteru świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, aż do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletteru lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi przez Spółkę., co może nastąpić w każdym czasie.
 3. Wiadomości wysłane w ramach Newsletteru zawierają informacje na temat oferowanych przez Spółkę Usług.
 4. Każda z wysłanych wiadomości w ramach Newsletteru będzie dodatkowo opatrzona
  w informacje dotyczące nadawcy wiadomości.
 5. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z Newsletteru w każdej chwili bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, poprzez kliknięcie linku dołączanego
  w stopce każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach Newsletteru.
 6. Uwagi dotyczące Newsletteru można zgłosić, poprzez wiadomość e-mail.
 7. Dla uniknięcia wątpliwości, dane podane przy zapisie do Newsletteru są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO (uzasadniony interes administratora w postaci marketingu bezpośredniego) oraz innymi przepisami prawa polskiego.

§ 15 System Ocen

 1. Spółka może umożliwić w ramach Selleetools:
  1. wystawienie przez Użytkowników oceny oraz dodanie komentarza dotyczącego przebiegu czynności związanych z zawarciem i realizacją Transakcji, w tym odnoszące się między innymi do kontaktu między Użytkownikami lub terminowością realizacji umowy
  2. wystawienie przez Resellerów opinii o nabytym Towarze, w tym poprzez dodanie zdjęcia nabytego Towaru
 2. Spółka oznacza autora danej opinii lub komentarza nazwą Konta, z którego została wystawiona dana opinia lub komentarz. Oceny, komentarze i opinie są jawne i dostępne dla Użytkowników Selleetools.
 3. Komentarze i opinie winny być sformułowane zwięźle i przejrzyście.
 4. Niedopuszczalne jest publikowanie komentarzy i opinii sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, nieprawdziwych lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności:
  1. ujawniających dane osobowe Użytkowników lub innych osób, między innymi: imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu
  2. zawierających adres strony internetowej niezwiązany Selleetools,
  3. związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, wulgaryzmami, przemocą, obrażaniem uczuć religijnych,
  4. o treści powszechnie uznanej za naganną moralnie i społecznie niewłaściwą.
 5. Użytkownicy publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Spółka nie ingeruje w oceny, komentarze i opinie. Spółka usunie ocenę lub usunie albo edytuje komentarz lub opinię, w przypadku:
  1. przedłożenia orzeczenia sądu zawierającego nakaz usunięcia albo edycji,
  2. zgody obu Użytkowników uczestniczących w danej Transakcji.
 7. Spółka może usunąć ocenę lub usunąć albo edytować komentarz lub opinię, w przypadku, gdy komentarz:
  1. jest niezgodny z postanowieniami Regulaminu, w szczególności niniejszym artykułem,
  2. został opublikowany w niewłaściwym miejscu i nie dotyczy danego Użytkownika.
 8. W przypadku powtórzenia się konieczności usunięcia oceny lub usunięcia albo edytowania komentarza lub opinii danego Użytkownika, Spółka może zablokować temu Użytkownikowi możliwość wystawiania komentarzy.

§ 16 Inne Usługi

 1. Spółka może świadczyć Użytkownikom inne Usługi, wspomagające główną działalność Spółki lub ułatwiające Użytkownikom korzystanie z usług Spółki, w tym finansowanie, zabezpieczenie lub reklamowanie Transakcji, na zasadach określonych w regulaminach takich usług, a także polegające na pośredniczeniu Spółki w zawarciu umów na usługi osób trzecich.
 2. Spółka może udostępniać Użytkownikom informacje o Usługach i oferty usług dostawców zewnętrznych, ułatwiające Użytkownikom korzystanie z usług Spółki.

§ 17 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, Spółka przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie
  z polityką prywatności.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Spółka oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Użytkowników i przetwarza je zgodnie z RODO i Ustawą
  o Ochronie Danych Osobowych, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując Regulamin.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracji Konta, podczas publikacji Oferty lub Transakcji przez Użytkowników jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z Usług oferowanych przez Spółkę na Selleetools.
 4. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania Umowy o Prowadzenie Konta. Brak podania danych osobowych do celów marketingowych uniemożliwia przesyłanie Użytkownikom Newsletteru. Brak zgody nie wyklucza prawa Spółki do publikowania reklam Usług swoich i podmiotów trzecich na Selleetools, tj. bez wykorzystania narzędzi marketingu bezpośredniego.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Koncie Użytkownika.
 6. Zakres, cele, podstawy prawne i zasady przetwarzania danych oraz inne informacje wymagane przez RODO zostały określone w polityce prywatności dostępnej na Selleetools.
 7. W przypadku świadczenia Usług przez Spółkę, do których niezbędne jest przekazanie przez Użytkownika danych osobowych jego kontrahentów, Spółka i Użytkownik zawrą oddzielną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. W celu prawidłowego świadczenia Usług Selleetools wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Użytkownikach w tzw. plikach cookies.
 9. W przypadku wykrycia zaistnienia lub możliwości zaistnienia incydentu naruszającego zabezpieczenia Selleetools lub naruszenia związane z danymi osobowymi Użytkownik w pierwszej kolejności powinien powiadomić niezwłocznie Spółkę.

§ 19 Postanowienia końcowe

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny w sytuacji wystąpienia uzasadnionych okoliczności.
 2. Zmiany Regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Użytkownika, co
  w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Użytkownika oraz Transakcje realizowane przez Użytkownika przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do moderacji i usuwania opinii dotyczących Użytkownika lub Użytkownika wystawionych na Selleetools. W opiniach tych Spółka wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek opinii obraźliwych, o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób i innych podobnych.  Prawo do pozostawienia opinii przysługuje tylko zalogowanym Użytkownikom.
 4. Spółka zachowuje prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw, roszczeń i obowiązków związanych z Użytkownikiem bez jego zgody.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownik kontynuując korzystanie z Selleetools po zmianie Regulaminu, akceptuje go w całości.
 6. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 7. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, chyba że właściwe przepisy prawa przewidują inny skutek.
 8. Pierwotnym językiem Regulaminu oraz wszelkiej komunikacji Spółki z Użytkownikami jest język polski. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetłumaczoną treścią, o której mowa w zdaniu poprzedzającym należy rozstrzygać je poprzez odniesienie się do oryginalnej wersji językowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wynika konieczność rozstrzygnięcia ich na podstawie innej wersji językowej.